Gespreksnotitie

HomeGespreksnotitie

Schets voor de opening en het gesprek in kerkenraad of commissie

Download deze pagina als PDF)

Voorbereiding

 • Stuur bij de agenda voor de vergadering de inleiding hierboven mee, uiteraard met een begeleidend schrijven aan de hand van uw eigen situatie. Zo zijn de leden op de hoogte van het onderwerp en de belangrijkste gegevens over Hemelhoog.
 • Geef de leden als voorbereiding op de vergadering de vraag mee: Welk christelijk lied heeft veel betekend voor uw geloof?
 • Zorg ervoor dat u een exemplaar van Hemelhoog beschikbaar hebt op de avond zelf (en evt. van tevoren om kopieën te maken van verschillende voorbeeldpagina’s).
 • Maak voor alle leden kopieën van de Hemelhoog test hieronder.

Opening

 • Evt. zingen: Hemelhoog 16 (Als een hert, naar Psalm 42:2)

Kies een van onderstaande 2 opties:

 • (1) Lezen: Psalm 98 (kies zelf een vertaling)

De Psalmen zijn het oerliedboek van de Kerk. En nog steeds bewijzen de vele muzikale projecten en vertolkingen van de Psalmen dat ze onovertroffen zijn in rijkdom. Ze zijn ook een onuitputtelijke bron van inspiratie voor nieuwe liederen.  Vers 1 van Psalm 98 is een regelrechte aanmoediging om de liturgie te vernieuwen. “Zing voor de HEER een nieuw lied”. Bovendien roepen vers 5 en 6 op om dat met tenminste drie verschillende muziekinstrumenten te doen… Psalm 150 noemt wellicht zelfs alle muziekinstrumenten op die destijds bestonden. Alles moet meedoen om de HEER te prijzen! Variatie in soorten liederen en muziekinstrumenten is dus geboden. Daarmee doen we recht aan de creativiteit die God in de mens heeft gelegd. Maar Psalm 98 geeft ook aan waar die liederen en muziekinstrumenten voor dienen: Ze mogen het antwoord van de mens op Gods grote daden kracht bij zetten. Zingen en musiceren in de kerk dient om te antwoorden op wat God doet en heeft gedaan (of juist niet heeft gedaan). En dat met heel ons mens-zijn: ons verstand doet mee als we de liedtekst serieus nemen, ons gevoel wordt meegenomen door de muziek en wanneer tekst en muziek elkaar versterken en ons raken, dan wordt de HEER geprezen met heel ons hart.

 • (2) Interactieve Bijbelstudie (kies zelf een vertaling en zorg ervoor dat iedereen een Bijbel voor zich heeft)

Liederen komen veelvuldig in de Bijbel voor. Het begint al in Exodus na de doortocht door de Rode Zee en in Openbaring lezen we van het lied van het Lam. Toch is er in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld weinig te lezen over muziek en zang in de eredienst. We lezen nergens voorschriften daarover. Ondanks dat zal de samenzang vanaf het begin een belangrijke plaats hebben gehad in de gemeente. We kunnen wel enkele uitgangspunten voor de muziek en zang in onze eredienst ontdekken als we proberen bepaalde Bijbelgedeelten toe te passen op onze eigen situatie.

Om de beurt lezen we een van onderstaande teksten hardop, denken daar even over na en proberen dan plenair daar een uitgangspunt voor onze eigen liturgie uit te formuleren (we nemen ongeveer 2 à 3 minuten de tijd per gedeelte).

 1. Psalm 98: 1
 2. Psalm 150
 3. 1 Korintiërs 14: 26
 4. Kolossenzen 3: 16

(evt. extra bij dit vers: let op de rol van Vader, Zoon en Geest; vergelijk de (H)SV, NBG en NBV: de liederen lijken in elke vertaling weer een andere functie te hebben (let bijv. op het woordje ‘zodat’ in de NBG))

Gesprek in kleine groepjes:

 • Verdeel de aanwezigen in groepjes van 3 (max. 4) mensen. Spreek een tijd af wanneer het gesprek moet zijn afgerond. Neem minimaal 20 minuten de tijd.
 • (1) Christelijk lied: Alle groepsleden noemen een voor een het lied dat veel heeft betekend voor hun geloof (zie voorbereiding) en lichten dit kort toe, in enkele zinnen. De overige groepsleden luisteren hier met aandacht en respect naar en evt. wordt er max. 1 vraag gesteld om het beter te begrijpen.

Een van de groepsleden leest de 8 korte inleidingen en vragen hieronder voor en de groep bepaalt het gezamenlijke antwoord (ja of nee). Het gaat om vijf inhoudelijke en vijf praktische vragen.

 • (3) Is er nog tijd over in het groepje? Bekijk dan eens of de liederen die bij (1) zijn genoemd ook in de bundel Hemelhoog staan (zie evt. de index op hemelhoog.nl)! Zijn deze liederen al eens in diensten in uw gemeente gezongen?

Plenaire terugkoppeling en afsluiting:

 • Vraag even in de groep of het waardevol was om uit te wisselen welke liederen van betekenis zijn geweest voor het geloof.
 • Vraag van elke groep de uitslag van de Hemelhoog test en bereken de gemiddelde score.
 • Probeer af te tasten of er een gemeenschappelijk gedragen mening is over Hemelhoog
 • Maak afspraken over het vervolg: Zijn er nog vragen die verdere doordenking behoeven? Welke stappen moeten nu verder genomen worden? Wie worden hiervoor verantwoordelijk? Hoe wordt de gemeente in het proces betrokken? Willen we ondersteuning bij de verkenning, besluitvorming en/of introductie van Hemelhoog? Met andere woorden: Wat kunnen we nu besluiten, wie gaan ermee verder, en wanneer wordt er een vervolg aan gegeven?

Ds. Joost van den Brink, Ureterp

 

 

Hemelhoog Test

Past deze liedbundel in uw gemeente?

Doe de test