CCLI Algemene Voorwaarden

HomeCCLI Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CCLI

 

Church Copyright Licentie (CCL) voor de Benelux.

1. Definities, zoals gebruikt in deze overeenkomst

1.1 Contact persoon Persoon aangewezen door de kerk / organisatie in overeenkomst met clausule 5.10
1.2 Geautoriseerde uitgeverslijst De lijst met gegevens van eigenaars die deel uitmaken van het CCLI licentie system, waarvan gehele catalogi van liederen voor de kerk / organisatie beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze licentie, onder voorbehoud van eventuele veranderingen die CCLI van tijd tot tijd zou moeten maken gedurende de licentieperiode als bedoeld in clausule 4.2.
1.3 Catalogus Iedere verzameling van liederen gegroepeerd onder een gemeenschappelijke naam die het eigendom zijn van en/of beheerd worden door een eigenaar of eigenaars.
1.4 CCLI De handelsnaam van Christian Copyright Licensing (Europe) Ltd, Chantry House. 22 Upperton Road, Eastbourne, East Sussex, BN21 1BF, UK, de onderneming benoemt als agent door Christian Copyright Licensing International voor het beheer van het programma.
1.5 CCLI’s kantoor in de Benelux Postbus 10134, 7301 CC Apeldoorn, Nederland
1.6 Kerk / Organisatie Iedere groep van Christelijke gelovigen die samenkomen ten behoeve van een openbare eredienst of religieuze studies.
1.7 Kerkdiensten Alle vormen van erediensten, vergaderingen of andere kerkelijke activiteiten die normaal door de kerk gehouden worden.
1.8 Grootte van de kerk Het gemiddeld aantal bezoekers aanwezig bij de hoofddienst, of het gemiddelde van het totaal aantal bezoekers van een kerk die meerdere diensten houdt. Voor dit doel wordt de hoofddienst beschouwd als de dienst die door de meeste mensen wordt bijgewoond.
1.9 CopyReport Het elektronische of papieren formulier in te vullen door de kerk / organisatie in overeenstemming met de bepalingen in clausule 5, met vermelding hoe de liederen gebruikt zijn.
1.10 CopyReport representative De persoon gekozen door de kerk / organisatie, die verantwoordelijk is voor het rapporteren van de liederen en in het CopyReport vastlegt op welke manier deze liederen gebruikt zijn in overeenstemming met clausule 5.
1.11 Liedgebruik Het kopiëren en / of het gebruik van een kopie van liederen door de licentiehouder, zoals toegestaan onder de rechten verleent aan de kerk onder clausule 2
1.12 Liederen De teksten van de muzikale composities die in de song referentielijst vermeldt staan, samen met de woorden van de muzikale composities als bedoeld in clausule 2, 3, die allemaal beschikbaar zijn voor gebruik in het programma.
1.13 Licentie Deze licentie, welke samengesteld is uit het licentiecertificaat en deze algemene voorwaarden
1.14 Licentie vergoeding Het bedrag verschuldigd door de kerk aan CCLI op of vóór aanvang van de licentie en de eventuele verlenging daarvan met in achtneming van de huidige tarieven, zoals vermeldt door CCLI aan de kerk, berekend op basis van de grootte van de kerk.
1.15 Licentiekit De kit geleverd door CCLI aan de kerk, bij het begin van de licentieperiode, dit houdt in het licentiecertificaat, CopyReport en ander referentie materiaal.
1.16 Licentieperiode De periode vanaf één jaar na de begindatum van de licentie en iedere volgend jaar waarin de licentie verlengd wordt.
1.17 Eigenaars De verschillende personen die alleen of gezamenlijk eigenaar en/of de rechten beheren van de Liederen.
1.18 Programma Het kerkelijk auteursrechtlicentie systeem, dat CCLI namens de eigenaars uitvoert en het mogelijk maakt dat CCLI deze niet-exclusieve licenties van rechten die deze licentie inhoudt, verleent.
1.19 Rechten De rechten verleent non-exclusief aan de kerk op grond van clausule 2.
1.20 Song referentielijst Een gedeeltelijke lijst van de meest voorkomende liederen gecompileerd uit de catalogi en opgesomd in het CopyReport. Deze lijst wordt van tijd tot tijd bijgewerkt tijdens de licentie periode als bedoeld in clausule 4,2.
1.21 Territory De Benelux (België, Nederland en Luxemburg)
1.22 Verwijzing naar het enkelvoud omvat een verwijzing naar het meervoud en vice versa.
1.23 Verwijzing naar gender is zowel mannelijk als vrouwelijk.
1.24 Woorden die op personen duiden zijn inclusief firma’s, corporaties en andere verenigingen.
1.25 Tenzij de context anders vereist, verwijzing naar een clausule of verklaring is een clausule of verklaring van deze licentie.
1.26 De titels van de clausules in deze licentie zijn alleen voor gemak en vormen geen deel van de constructie van de licentie.

2. HET VERLENEN VAN RECHTEN
2.1 Afhankelijk van de betaling door de licentiehouder van de licentievergoeding aan CCLI (zodra de ontvangst van de betaling bevestigd is) en afhankelijk van de volledige of gedeeltelijke naleving door de licentiehouder van zijn verplichtingen, machtigingen en handelingen besloten in deze licentie, verleent CCLI aan de licentiehouder een non-exclusieve licentie voor de volgende rechten met betrekking tot muziekwerken in de Benelux voor de licentieperiode.
2.1.1 Het recht muziekwerken te reproduceren en deze reproducties openbaar te maken in bulletins, liturgieën, programma’s, bladmuziek, posters en op schoolborden
2.1.2 Het recht de muziekwerken gebonden of ongebonden te reproduceren
2.1.3 Het recht slides of elektronische opslag en opzoekmethodes te vervaardigen uitsluitend voor de visuele weergave van de muziekwerken
2.2 De licentiehouder mag de rechten alleen uitoefenen met als doel de distributie en gebruik van kopieën van muziekwerken ten behoeve van kerkdiensten en hierbij is bepaald dat een dergelijk gebruik enkel in de kerk of gemeente en door diens leden tijdens de dienst geschiedt
2.3 De licentiehouder mag de rechten ook uitoefenen met betrekking tot de muziekwerken die wel tot de catalogi van de bij CCLI aangesloten muziekuitgevers behoren maar niet zijn opgenomen in het CopyReport
2.4 De licentiehouder mag alleen kopieën van muziekwerken gebruiken, die zijn geproduceerd als gevolg van de uitoefening van de rechten gedurende de licentieperiode met de bepaling dat zulke kopieën langer gebruikt mogen worden als gevolg van een verlenging van de licentie zoals beschreven in clausule 6
2.5 De hoeveelheid van kopieën van muziekwerken welke de licentiehouder mag maken als uitvoering van zijn rechten in gevolge van clausule 2.1 zal niet groter zijn dan het aantal leden welke de grondslag waren voor de vaststelling van het tarief onder voorbehoud dat het de licentiehouder is toegestaan om additionele kopieën te maken onder betaling van een verhoogd licentietarief. De hoogte van dit additionele tarief zal gelijk zijn aan het tarief van een licentie voor een kerk van gelijke grootte verminderd met het al reeds voor deze licentie betaalde tarief.

3. UITGESLOTEN RECHTEN
3.1 De volgende rechten zijn uitgesloten van de licentie en blijven bij de rechthebbenden:
3.1.1 Het fotokopiëren of verveelvoudigen van bladmuziek voor koren (octavos, cantaten, musicals, keyboard muziek, vocale solo’s of instrumentale muziek)
3.1.2 Om kopieën van muziekwerken -gemaakt onder de licentie – buiten de kerkdiensten te verspreiden.
3.1.3 Om kopieën van muziekwerken – gemaakt onder de licentie – te verhuren of verkopen met verwijzing naar clausule 2.1.1 t/m 2.1.4 voor elke vorm van directe of indirecte beloning of vergoeding al dan niet als vrijwillige bijdrage of andere soortgelijke betalingen.
3.1.4 Het veranderen, aanpassen of arrangeren van de muziekwerken of het vertalen van de tekst van de muziekwerken in andere talen
3.1.5 Het uitvoeren van de muziekwerken
3.1.6 Om enig recht uit te oefenen – met betrekking tot muziekwerken – die niet specifiek in de verleende licentie zijn genoemd, inclusief het audio of audio-visueel opnemen van de muziekwerken tijdens de kerkdienst of bijeenkomst.
3.2 Alle andere rechten die niet expliciet zijn toegestaan aan de licentiehouder zijn voorbehouden aan de rechthebbende(n)

4. VERPLICHTINGEN CCLI
4.1 CCLI zal de licentiehouder bij aanvang van de licentieperiode een licentiepakket ter beschikking stellen.
4.2 CCLI zal gedurende de licentieperiode de licentiehouder informeren over toevoeging en / of verwijdering van liederen aan de songlijst en de geautoriseerde uitgeverslijst 5. VERPLICHTINGEN LICENTIEHOUDER De licentiehouder waarborgt, vertegenwoordigt, voert uit en stemt er mee in dat:
5.1 De licentiehouder het recht heeft gebruik te maken van deze licentie
5.2 De licentiehouder slechts gebruik zal maken van de verleende rechten met betrekking tot de muziekwerken in overeenstemming met clausule 2.3 en muziekwerken die opgenomen zijn in de CopyReport welke van tijd tot tijd gedurende de licentieperiode door CCLI wordt geactualiseerd. Wanneer werken worden uitgesloten van de CopyReport of als gerefereerd in clausule 2.3 en de voorzieningen van clausule 8.2 zal de licentiehouder de rechten niet langer uitoefenen.
5.3 De licentiehouder zal op geen enkele wijze middels nalatigheid het copyright van muziekwerken schaden
5.4 De licentiehouder zal de muziekwerktekst niet veranderen of arrangeren 5.5 Licentiehouder ziet er op toe dat elke gekopieerde versie van de muziekwerken gemaakt onder de verleende licentie zal zijn voorzien van volledige en correcte naamsvermelding en copyrightvermelding ( welke gegevens te vinden zijn in de CopyReport) in de volgende vorm: “[Titel] muziek en tekst van [componist, tekstdichter] [jaar van uitgave] [naam rechthebbende] [naam van administrator] geautoriseerd door CCLI [licentienummer] 5.6 Als een muziekwerk niet in de CopyReport voorkomt en waarop clausule 2.3 van toepassing is als gevolg van clausule
5.5 zal CCLI op aanvraag telefoonnummer en adresgegevens van de rechthebbende(n) leveren.
5.7 De licentiehouder op verzoek van CCLI binnen 14 dagen aan CCLI een kopie zal leveren van enige reprografische verveelvoudiging gemaakt onder deze licentie.
5.8 De licentiehouder zal gedurende de licentieperiode het CopyReport invullen volgens de daarbij geleverde instructies.
5.9 De licentiehouder een persoon zal aanwijzen die verantwoordelijk zal zijn voor het invullen van het CopyReport 5.10 De licentiehouder een persoon zal aanwijzen die hernieuwing notities, licentiemailings en nieuwsupdates namens de kerk zal ontvangen
5.11 De licentiehouder zal het correct ingevulde CopyReport opsturen naar CCLI een paar weken voordat de licentie verloopt.
5.12 De licentiehouder op geen enkele manier enig muziekwerk zal reproduceren of exploiteren behalve wanneer expliciet bij licentie is toegestaan onder clausule 2
5.13 De licentiehouder vrijwaart hierbij en verplicht zich tot vrijwaring van en zal te allen tijde CCLI volledig vrijwaren tegen en voor alle aanspraken rechtsvorderingen, gerechtelijke acties, wettelijke aansprakelijkheid, verliezen, schade kosten en uitgaven van om het even welke aard welke CCLI rechtstreeks of niet-rechtstreeks lijdt of overkomt of lijdt wegens het schenden van of het niet uitvoeren door de licentiehouder van, of welke rechtstreeks of niet-rechtstreeks voortvloeien uit om het even welke schending of in gebreke blijven door de licentiehouder van om het even welke garantie, verklaring, verplichting die dit Contract bevat of impliceert.

6. VERLENGING VAN DE LICENTIE
6.1 Onderhevig aan clausule 7.2 mag de licentiehouder de licentie steeds verlengen voor een periode van één jaar door betaling van het dan geldende tarief aan het eind van de licentieperiode wanneer het gebruik in het CopyReport correct is ingevuld en ontvangen door CCLI volgens clausule 5.
6.2 Elke verlening van de licentie zal geschieden onder de voorwaarden van deze licentie of onder redelijke voorwaarden die door CCLI worden vastgesteld en voordien schriftelijk is aangekondigd aan de licentiehouders
6.3 CCLI heeft het recht de licentie tarieven te verhogen met ingang van enige vernieuwing van de licentie wanneer een dergelijke verhoging schriftelijk is aangekondigd.
6.4 De licentiehouder zal bij verlenging van de licentie aan het eind van de licentieperiode CCLI informeren over veranderingen in het aantal kerkleden zodat een passend tarief kan worden bepaald.

7. BEËINDIGING VAN DE LICENTIE
7.1 CCLI heeft het recht deze licentie te beëindigen wanneer de licentiehouder contractbreuk pleegt en in het geval een herstelbare inbreuk niet binnen 21 dagen na melding van de inbreuk door CCLI is hersteld
7.2 Als het mandaat van CCLI om deze licenties te verlenen is beëindigd gedurende de lopende licentieperiode blijft de licentie geldig en zullen de rechten verleend met deze licentie niet worden aangetast gedurende de licentieperiode onder voorbehoud dat CCLI niet de verplichting heeft de licentie te verlengen voor een volgende periode
7.3 De licentiehouder heeft het recht de licentie schriftelijk te beëindigen waarbij een opzegtermijn van 30 dagen geldt waarbij de licentiehouder aanspraak kan maken op een terugbetaling van het licentietarief volgens de volgende voorwaarden:
7.3.1 Wanneer CCLI de schriftelijke opzegging binnen de eerste drie maanden van de licentieperiode ontvangt zal de licentiehouder het licentietarief minus 25% administratiekosten terug ontvangen
7.3.2 Wanneer CCLI de schriftelijke opzegging later dan de eerste drie maanden van de licentieperiode ontvangt zal de licentiehouder een pro-rata deel van het licentietarief terug ontvangen minus 25% administratiekosten
7.3.3 CCLI zal de toe te passen terugbetaling effectueren binnen 21 dagen na ontvangst van de correct ingevulde CopyReport betreffende de onderhavige licentieperiode zoals genoemd in clausule 8.1

8. GEVOLGEN VAN BEËINDIGING VAN DE LICENTIE

In het geval dat de licentie wordt beëindigd volgens clausule 7 of door andere overwegingen van CCLI of de licentiehouder:
8.1 Zal de licentiehouder op de datum van beëindiging het CopyReport correct ingevuld hebben voor de onderhavige licentieperiode tot de datum van beëindiging
8.2 Zal de licentiehouder het gebruik van muziekwerken zoals in de licentie is toegestaan onmiddellijk staken en zal de tot dan toe gemaakte gelicenseerde kopieën overhandigen aan CCLI die zich de wijze van vernietiging voorbehoud
9. TOEWIJZING 9.1 CCLI heeft het recht deze licentie en de rechten onder deze licentie geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of te licenseren of sub-licenseren
9.2 Deze licentie is enkel en alleen geldig voor de licentiehouder en kan niet aan derden worden overgedragen behalve wanneer CCLI hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd

10. KENNISGEVING
10.2 Elk van dergelijke kennisgevingen of andere communicatie wordt geacht te zijn verstrekt aan en ontvangen door de geadresseerde:
10.2.1 Op het tijdstip dat deze wordt achtergelaten op het adres van of overhandigd aan een vertegenwoordiger van de ontvangende partij
10.2.2 Met de post op de dag, geen zondag of officiële feestdag, twee dagen na de datum waarop de kennisgeving op de post is gedaan (of zeven dagen in geval van luchtpost) 10.2.3 In geval van een telegram, facsimile of via om het even welk ander telecommunicatiemiddel, op de eerstvolgende dag.
10.3 Om te bewijzen dat een kennisgeving is verstrekt, volstaat het te bewijzen dat de kennisgeving werd achtergelaten of dat de enveloppe die de kennisgeving bevat juist geadresseerd en gepost werd of dat het van toepassing zijnde telecommunicatiemiddel geadresseerd en verzonden werd

11. ALGEMEEN
11.1 Zolang de voorzieningen van deze licentie als redelijk worden beschouwd door betrokken partijen wordt hierbij overeengekomen en verklaard dat wanneer enige voorziening van deze licentie zal worden beoordeeld door een rechtbank om welke reden dan ook nietig is of wordt verklaard of onuitvoerbaar wordt verklaard maar geldig zal worden wanneer aanpassingen worden gedaan met betrekking tot strekking of periode of gebied of toepassing dan zal onverlet clausule 11.4 zulke voorzieningen worden aangebracht met de aanpassing die nodig is teneinde de licentie geldig en uitvoerbaar te maken
11.2 Wanneer enige voorwaarde of voorziening voortvloeiend uit deze licentie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt gehouden zal dit geen effect hebben op de geldigheid, wettigheid of uitvoerbaarheid van enige andere voorwaarde of voorziening voortvloeiend uit deze licentie of de overige onderdelen van deze licentie
11.3 Deze licentie tussen betrokken partijen bevat de volledige overeenkomst met betrekking tot de betreffende materie en elke eerdere overeenkomst in relatie hiermee tussen betrokken partijen zijn hierin samengevoegd en ondergeschikt aan deze licentie en geen andere vertegenwoordiging of volmacht is verleend dan expliciet voorzien in deze licentie
11.4 Deze licentie mag op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast behalve door een door betrokken partijen ondertekend document
11.5 Deze licentie is bindend en van kracht en t.z.t. ten goede komend aan de rechtsopvolgers van de betrokken partijen (inclusief waarnodig de vertegenwoordigers erven en aangewezenen)
11.6 Geen vrijwaring door enige betrokken partij van inbreuk op enige volmacht of voorziening van deze licentie zal worden geacht een vrijwaring te zijn van enige voorafgaande of opvolgende inbreuk op hetzelfde recht en rechtsmiddelen van elke andere volmacht, overeenkomst of voorziening en de rechten van betrokken partijen in deze zullen cumulatief zijn en geen van het voornoemde zal andere rechtsmiddelen of wettelijke prioriteitsstelling uitsluiten
11.7 Deze licentie wordt niet geacht een partnerschap of samenwerkingsverband of werkverschaffing te realiseren tussen betrokken partijen
11.8 Deze licentie valt onder de Nederlandse wetgeving